Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

QUE LAU

Giá: Liên hệ

Mã số : 022

Trọng lượng : 3.3 kg

Tuổi : 14 tháng

Lối đá : Canh chặn

Thành Tich: 1 *

Hiện Trạng: trực chiến

0 Lượt bình luận

ÚA

Giá: Liên hệ

Mã số : 022

Trọng lượng : 3.1 kg

Tuổi : 12 tháng

Lối đá : Canh chặn

Thành Tich: 1 *

Hiện Trạng: trực chiến

0 Lượt bình luận

ÚA KHÉT

Giá: Liên hệ

Mã số : 021

Trọng lượng : 3.1 kg

Tuổi : 12 tháng

Lối đá : Canh chặn

Thành Tich: 1 *

Hiện Trạng: trực chiến

0 Lượt bình luận

TRE BƯỚM TƠ

Giá: Liên hệ

Mã số : 020

Trọng lượng : 1.1 kg

Tuổi : 06 tháng

Lối đá : Chưa xổ

Thành Tich: chưa

Hiện Trạng: mới nhốt

0 Lượt bình luận

TRE BƯỚM

Giá: Liên hệ

Mã số : 019

Trọng lượng : 1.1 kg

Tuổi : 06 tháng

Lối đá : Canh dạt

Thành Tich: CHƯA

Hiện Trạng: mới nhốt

0 Lượt bình luận

BƯỚM CANH CHỌI

Giá: Liên hệ

Mã số : 018

Trọng lượng : 3.4 kg

Tuổi : 24 tháng

Lối đá : Canh chọi

Thành Tich: 3 Win

Hiện Trạng: trực chiến

0 Lượt bình luận

BƯỚM CANH CHẶN

Giá: Liên hệ

Mã số : 017

Trọng lượng : 3.0 kg

Tuổi : 12 tháng

Lối đá : Canh chặn

Thành Tich: 2x

Hiện Trạng: trực chiến

0 Lượt bình luận

KELSO ASIL

Giá: Liên hệ

Mã số : 013

Trọng lượng : 2.7 kg

Tuổi : 24 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: 3 Win

Hiện Trạng: Đúc Nọc

0 Lượt bình luận

ÚA VIP NỌC

Giá: Liên hệ

Mã số : 014

Trọng lượng : 3.4 kg

Tuổi : 25 tháng

Lối đá : Canh chặn

Thành Tich: 5 Win

Hiện Trạng: Đúc Nọc

0 Lượt bình luận

CÚ CON

Giá: Liên hệ

Mã số : 015

Trọng lượng : 3.4 kg

Tuổi : 10 tháng

Lối đá : Chưa xổ

Thành Tich: 00 Win

Hiện Trạng: mới nhốt lồng

0 Lượt bình luận

CÚ CON TƠ

Giá: Liên hệ

Mã số : 017

Trọng lượng : 2.8 kg

Tuổi : 7 tháng

Lối đá : Chưa xổ

Thành Tich: 00 Win

Hiện Trạng: mới nhốt lồng

0 Lượt bình luận

BÔNG TƠ

Giá: Liên hệ

Mã số : 016

Trọng lượng : 2.7 kg

Tuổi : 7 tháng

Lối đá : Chưa xổ

Thành Tich: 00 Win

Hiện Trạng: mới nhốt lồng

0 Lượt bình luận

CÚ ĐẤU CUP

Giá: Liên hệ

Mã số : 012

Trọng lượng : 3.4 kg

Tuổi : 36 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: 10*

Hiện Trạng: Đúc chờ đá

0 Lượt bình luận

NỌC KELSO

Giá: Liên hệ

Mã số : 011

Trọng lượng : 3.2 kg

Tuổi : 30 tháng

Lối đá : nạp chà

Thành Tich: 7*

Hiện Trạng: Đúc Mái

0 Lượt bình luận

Kelso 100%

Giá: Liên hệ

Mã số : 005

Trọng lượng : 1.5 kg

Tuổi : 30 tháng

Lối đá : Nạp Canh

Thành Tich: 5*

Hiện Trạng: Đúc Mái

0 Lượt bình luận

XÁM TIGE

Giá: Liên hệ

Mã số : 004

Trọng lượng : 1.4 kg

Tuổi : 24 tháng

Lối đá : Canh Chặn

Thành Tich: 3*

Hiện Trạng: Trực Chiến

0 Lượt bình luận