Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sản phẩm

CÚ 34

Giá: Liên hệ

Mã số : 041

Trọng lượng : 3.4 kg

Tuổi : 11 tháng

Lối đá : Canh dạt

Thành Tich: 00

Hiện Trạng: Trực chiến

0 Lượt bình luận

CÚ 33

Giá: Liên hệ

Mã số : 040

Trọng lượng : 3.3 kg

Tuổi : 11 tháng

Lối đá : Canh dạt

Thành Tich: 00

Hiện Trạng: Trực chiến

0 Lượt bình luận

CÚ 32

Giá: Liên hệ

Mã số : 039

Trọng lượng : 3.2 kg

Tuổi : 10 tháng

Lối đá : Canh dạt

Thành Tich: 00

Hiện Trạng: Trực chiến

0 Lượt bình luận

CÚ 31

Giá: Liên hệ

Mã số : 038

Trọng lượng : 3.1 kg

Tuổi : 10 tháng

Lối đá : Canh dạt

Thành Tich: 00

Hiện Trạng: Trực chiến

0 Lượt bình luận

XANH HÀNG ĐẤU

Giá: Liên hệ

Mã số : 037

Trọng lượng : 3.4 kg

Tuổi : 26 tháng

Lối đá : Canh

Thành Tich: 3*

Hiện Trạng: Trực chiến

0 Lượt bình luận

XÁM VUA - HÀNG ĐẤU

Giá: Liên hệ

Mã số : 036

Trọng lượng : 3.5 kg

Tuổi : 22 tháng

Lối đá : Canh xúc CHỌI

Thành Tich: 4*

Hiện Trạng: Trực chiến

0 Lượt bình luận

XÁM HÀNG ĐẤU

Giá: Liên hệ

Mã số : 035

Trọng lượng : 3.3 kg

Tuổi : 20 tháng

Lối đá : Canh chặn chọi

Thành Tich: 3*

Hiện Trạng: Trực chiến

0 Lượt bình luận

XANH CHẬP HÀNG ĐẤU

Giá: Liên hệ

Mã số : 034

Trọng lượng : 3.2 kg

Tuổi : 20 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: 3*

Hiện Trạng: trực chiến

0 Lượt bình luận

KELSO VIỆT NAM

Giá: Liên hệ

Mã số : 033

Trọng lượng : 3.2 kg

Tuổi : 36 tháng

Lối đá : Canh chặn

Thành Tich: 1*

Hiện Trạng: chờ đá

0 Lượt bình luận

XANH ĐÁ TỪNG CHÂN

Giá: Liên hệ

Mã số : 032

Trọng lượng : 3.1 kg

Tuổi : 16 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: 3*

Hiện Trạng: chờ đá

0 Lượt bình luận

ĐIỀU ĐUÔI LAU

Giá: Liên hệ

Mã số : 031

Trọng lượng : 3.2 kg

Tuổi : 16 tháng

Lối đá : Canh chọi

Thành Tich: 1*

Hiện Trạng: Trực chiến

0 Lượt bình luận

BƯỚM ĐẤU

Giá: Liên hệ

Mã số : 030

Trọng lượng : 3.9 kg

Tuổi : 20 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: 3*

Hiện Trạng: chờ đá

0 Lượt bình luận

BỘ NỌC VIP

Giá: Liên hệ

Mã số : 012

Trọng lượng : 3.4 kg

Tuổi : 36 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: 10*

Hiện Trạng: Đúc chờ đá

0 Lượt bình luận

HÌNH GÀ CHA

Giá: Liên hệ

Mã số : 029

Trọng lượng : 150g kg

Tuổi : 21 ngày

Lối đá : Cha nạp lùa

Thành Tich: chờ 12 tháng sau

Hiện Trạng: Gà 21 ngày

1 Lượt bình luận

ẢNH GÀ CHA

Giá: Liên hệ

Mã số : 028

Trọng lượng : 100g

Tuổi : 07 ngày

Lối đá : cha canh dạt

Thành Tich: chờ 12 tháng sau

Hiện Trạng: Gà mới nở được 7 ngày

0 Lượt bình luận

QUE ĐỎ

Giá: Liên hệ

Mã số : 027

Trọng lượng : 3.2 kg

Tuổi : 18 tháng

Lối đá : Canh dạt cập

Thành Tich: 1 *

Hiện Trạng: trực chiến

0 Lượt bình luận