Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sản phẩm

CÚ ĐẤU CUP

Giá: Liên hệ

Mã số : 012

Trọng lượng : 3.4 kg

Tuổi : 36 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: 10*

Hiện Trạng: Đúc chờ đá

0 Lượt bình luận

NỌC KELSO

Giá: Liên hệ

Mã số : 011

Trọng lượng : 3.2 kg

Tuổi : 30 tháng

Lối đá : nạp chà

Thành Tich: 7*

Hiện Trạng: Đúc Mái

0 Lượt bình luận

Kelso 100%

Giá: Liên hệ

Mã số : 005

Trọng lượng : 1.5 kg

Tuổi : 30 tháng

Lối đá : Nạp Canh

Thành Tich: 5*

Hiện Trạng: Đúc Mái

0 Lượt bình luận

XÁM TIGE

Giá: Liên hệ

Mã số : 004

Trọng lượng : 1.4 kg

Tuổi : 24 tháng

Lối đá : Canh Chặn

Thành Tich: 3*

Hiện Trạng: Trực Chiến

0 Lượt bình luận

BẠCH CÔNG TỬ

Giá: Liên hệ

Mã số : 003

Trọng lượng : 1.4 kg

Tuổi : 18 tháng

Lối đá : Canh dạt

Thành Tich: 3*

Hiện Trạng: Trực Chiến

0 Lượt bình luận

Hack & Kelso

Giá: Liên hệ

Mã số : 002

Trọng lượng : 1.5 kg

Tuổi : 15 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: 2*

Hiện Trạng: Trực Chiến

0 Lượt bình luận

Bướm Camelo

Giá: Liên hệ

Mã số : 001

Trọng lượng : 1.5 kg

Tuổi : 30 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: 7*

Hiện Trạng: Trực Chiến

0 Lượt bình luận

ÚA MÁY IN

Giá: Liên hệ

Mã số : 010

Trọng lượng : 3.2 kg

Tuổi : 24 tháng

Lối đá : Canh Chặn

Thành Tich: 3 Win

Hiện Trạng: Gà Mới

0 Lượt bình luận

HACK 100%

Giá: Liên hệ

Mã số : 009

Trọng lượng : 3.0 kg

Tuổi : 30 tháng

Lối đá : Solo

Thành Tich: 5 Win

Hiện Trạng: Đúc Mái

0 Lượt bình luận

CÚ VIP

Giá: Liên hệ

Mã số : 008

Trọng lượng : 3.4 kg

Tuổi : 10 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: 10 Win

Hiện Trạng: Đúc Nọc

0 Lượt bình luận

QUE KHỦNG LONG

Giá: Liên hệ

Mã số : 007

Trọng lượng : 4 kg

Tuổi : 10 tháng

Lối đá : Dạt Cập

Thành Tich: Chưa Đá

Hiện Trạng: Gà Mới

0 Lượt bình luận

XANH LÁ

Giá: Liên hệ

Mã số : 006

Trọng lượng : 3.1 kg

Tuổi : 10 tháng

Lối đá : Canh Dạt

Thành Tich: Chưa Đá

Hiện Trạng: Gà Mới

0 Lượt bình luận

XANH ĐIỀU

Giá: Liên hệ

Mã số : 005

Trọng lượng : 3.1 kg

Tuổi : 10 tháng

Lối đá : Canh xúc, Chặn

Thành Tich: Chưa Đá

Hiện Trạng: Gà Mới

0 Lượt bình luận

XÁM CHÂN XANH

Giá: Liên hệ

Mã số : 004

Trọng lượng : 3.1 kg

Tuổi : 10 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: Chưa Đá

Hiện Trạng: Gà Mới

0 Lượt bình luận

XÁM CHÂN VÀNG

Giá: Liên hệ

Mã số : 003

Trọng lượng : 3.3 kg

Tuổi : 10 tháng

Lối đá : Canh dạt cập

Thành Tich: Chưa đá

Hiện Trạng: Gà Mới Tốt

0 Lượt bình luận

XÁM VÀNG

Giá: Liên hệ

Mã số : 002

Trọng lượng : 3.0 kg

Tuổi : 09 tháng

Lối đá : Canh Dạt

Thành Tich: Chưa Đá

Hiện Trạng: Gà Mới Tốt

0 Lượt bình luận